A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a "Szülőföldön magyarul" című program felhívását a nevelés, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2014/2015-ös tanévre.

A pályázat célja: a szlovéniai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

I. Támogatásra jogosultak
1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (3) bekezdésben foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek
a.) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2014/2015-ös tanév kezdetétől a Szlovéniában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt, továbbá aki a 2015/2016-os tanévben magyar anyanyelvi szinten kezdi meg az írás és az olvasás elsajátítását

b.) azok az általános és középiskolás tanulók, akik az 1996. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szlovéniában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják

c.) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
- azok a tanulók, akik az 1996. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Szlovéniában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják, és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,
vagy speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat
- az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben részesül magyar nyelvű oktatás-nevelésben,
- az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben.

2. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (4) bekezdésben foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:
az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Nem jogosultak:
az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2014/2015. tanév első félévében több mint 20 igazolatlan órát halmozott fel,
b.) az az igénylő, aki igénylését (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat
c.) az a speciális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2014/2015. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10 %-áról igazolatlanul hiányzott,
d.) azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1. §. (3): "aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.)
e.) az a sajátos nevelési igényeinek megfelelő oktatásban résztvevő kiskorú, aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait,
az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait,
az a hallgató, aki részben sem magyar nyelven folytatja tanulmányait,
az a hallgató, aki nem az adott államban működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.
A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - 17 200 Ft-nak megfelelő euró
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - 2800 Ft-nak megfelelő euró
A támogatás a 2014/2015-ös tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2015. évi költségvetésének "Oktatás-nevelési támogatás" előirányzatán rendelkezésre álló összege.

IV. Igénylési feltételek

Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek: (az Adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve)
megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)

kötelezően csatolandó mellékletek:
a.) az igénylő érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg az igénylő családnevével, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (pl. a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának másolata).

b.) a gyermek(ek) érvényes személyazonosító okiratának (személyi igazolvány vagy útlevél) fénymásolata, illetve ha még nem rendelkezik személyazonosító okirattal, akkor a születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;

c.) a gyermek(ek) óvodai- és/vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését és a 2014/2015 iskolai év első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. A speciális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2014/2015-ös tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát;

d.) az igénylő szülő vagy nevelőszülő, illetve a gyermek bankkártyájának fénymásolata.


A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek: (az adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve)
megfelelően kitöltött adatlap

kötelezően csatolandó mellékletek:

a.) az igénylő érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

b.) az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja, és annak egyszerű magyar nyelvű fordítása.
Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetleges felmerülő problémák gyorsabb intézése érdekében.

V. Benyújtásának módja
Jelen felhívás alapján a 2014/2015-ös tanévre igényelhető támogatásokat a 2015. március 10. és a 2015. április 24. közötti időszakban lehet igénylést benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2015. április 24.
Postai úton a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet címére, vagy személyesen az MNMI Szakszolgálatánál (munkanapokon 8.00 és 17.00 között).
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
9220 Lendva, Fő utca 32.

VI. Adatlapok beszerezhetők
A formanyomtatványok beszerezhetők a Bánffy Központban, az MNMI Szakszolgálatánál, illetve letölthető az MNMI honlapjáról:http://www.mnmi-zkmn.si

VII. Az igénylések elbírálása, a támogatás folyósítása
A beérkezett igénylésekről a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Tanácsadó Testülete ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap Bizottsága elé terjeszti.
Az igénylő szülő/igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott összegben. Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak.
A támogatás utalásáról az MNMI intézkedik.
Bővebb tájékoztatás a 02/577-66-60, 02/577-66-77-es telefonszámokon lehet kapni.

Az igényléssel kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségeken kérhető tájékoztatás:
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet
9220 Lendva, Fő utca 32.
Tel.: 02-577-6660, 02-577-6677
E-mail: dNmNweAHDWWMWOaU9jYYQZrJMzaW5mb0Btbm1pLXprbW4uc2k=
Honlap: http://www.mnmi-zkmn.si