A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a "Szülőföldön magyarul" című program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2014/2015-es tanévre.

A pályázat célja: a horvátországi magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

I. Támogatásra jogosultak:
1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (3) bekezdésben foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:

a.) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2014/2015-ös tanév kezdetétől Horvátországban működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,

b.) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1996. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Horvátországban működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják

c.) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
azok a tanulók, akik az 1996. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Horvátországban működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

vagy fakultatív magyar nyelvű oktatásban (pl.: anyanyelvápolásban) részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben részesül magyar nyelvű oktatás-nevelésben,

az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben.

2. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (4) bekezdésben foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:

az a nappali tagozatos hallgató, aki Horvátországban működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Nem jogosultak:
a.) az az általános-, vagy középiskolás tanuló, aki a 2014/2015. tanév első félévében több mint 20 igazolatlan órát halmozott fel,

b.) az a fakultatív oktatásban részesülő tanuló, aki a 2014/2015. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,

c.) az az igénylő, aki az igénylését (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

d.) azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1. §. (3): "aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.)

e.) az a sajátos nevelési igényeinek megfelelő oktatásban résztvevő kiskorú, aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait,

f.) az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait,

g.) az a hallgató, aki részben sem magyar nyelven folytatja tanulmányait,

h.) az a hallgató, aki nem az adott államban működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - 17 200 Ft-nak megfelelő HRK
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - 2800 Ft-nak megfelelő HRK
A támogatás a 2014/2015-ös tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2015. évi költségvetésének "Oktatás-nevelési támogatás" előirányzatán rendelkezésre álló összege.

IV. Igénylési feltételek

Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:
megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)

kötelezően csatolandó mellékletek:

- a törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;

- Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell a következő dokumentumok valamelyikének fénymásolatát: válásról szóló bírósági végzés, a nevelőszülő megbízásáról szóló hatósági döntés.

- a tanuló(k)/óvodás(ok) születési anyakönyvi kivonatának, és ha már rendelkezik bármilyen érvényes személyazonosító okirattal, akkor annak fénymásolata is;

- a tanuló(k)/óvodás(ok) iskolalátogatási / óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését és a 2014/2015-ös tanévben igazolatlanul mulasztott órák számát. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2014/2015-ös tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.

- az igénylő diák/óvodás nevére nyitott horvátországi előírások szerinti zsírószámla IBAN számát tartalmazó irat (szerződés, bankkártya) fénymásolata.

A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:
megfelelően kitöltött adatlap

kötelezően csatolandó mellékletek:
- az igénylő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;

- az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.;

- a hallgató nevére nyitott horvátországi előírások szerinti zsírószámla IBAN számát tartalmazó irat (szerződés, bankkártya) fénymásolata.

- Amennyiben a igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetleges felmerülő problémák gyorsabb intézése érdekében.

V. Benyújtásának módja
Jelen felhívás alapján a 2014/2015-ös tanévre igényelhető támogatásokra 2015. március 10.-2015. április 24. közötti időszakban lehet igényt benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2015. április 24.
Ajánlott küldeményként postai úton a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának címére, vagy személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában (munkanapokon 9.00 és 13.00 óra. között).
Postacím:
31000 Eszék (Osijek), Kneza Trpimira 23.

VI. Az adatlapok beszerezhetők
A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, vagy letölthetők a http://www.hmpf.hr honlapról.

VII. Az igénylések elbírálása, a támogatás folyósítása
A beérkezett igénylésekről a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap Bizottsága elé terjeszti.
Az igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott összegben. Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak.
A támogatás utalásáról a HMPF intézkedik.
További tájékoztatás a HMPF irodájától igényelhető a 031 275 480 számon, vagy e-mailen a eLMqcJdvatMCT8VINdQDYDcGVkYWdvZ3VzLWZvcnVtQG9zLnQtY29tLmhy címen.

Az igényléssel kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségek kérhető tájékoztatás:
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
31000 Eszék (Osijek), Kneza Trpimira 23.
Tel./fax: 031 275 480
E-mail: KPNSQqArrSJYoMXm6zZWDDhcGVkYWdvZ3VzLWZvcnVtQG9zLnQtY29tLmhy