A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a "Szülőföldön magyarul" című program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2014/2015-ös tanévre.

A pályázat célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

I. Támogatásra jogosultak
1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (3) bekezdésben foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:

a.) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2014/2015-ös tanév kezdetétől Szerbiában működő akkreditált óvodában teljesen magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,

b.) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1996. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szerbiában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják

c.) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
- azok a tanulók, akik az 1996. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Szerbiában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

- vagy egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolás) részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

- az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben részesül magyar nyelvű oktatás-nevelésben,

- az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben.

2. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (4) bekezdésben foglaltak szerint hallgatói támogatásbanrészesülhet:

az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Nem jogosultak:
a.) aki alap-vagy középfokú oktatási intézménybe jár és a 2014/2015. tanév első félévében több mint 50 igazolatlan órát halmozott fel,

b.) az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2014/2015. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,

c.) az az igénylő szülő/igénylő, aki az igénylését (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

d.) azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1. §. (3): "aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.)

e.) az a sajátos nevelési igényeinek megfelelő oktatásban résztvevő kiskorú, aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait,
az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait,
az a hallgató, aki részben sem magyar nyelven folytatja tanulmányait,
az a hallgató, aki nem az adott államban működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.
A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - 17 200 Ft-nak megfelelő euró
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - 2800 Ft-nak megfelelő euró
A támogatás a 2014/2015-ös tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2015. évi költségvetésének "Oktatás-nevelési támogatás" előirányzatán rendelkezésre álló összege.

IV. Igénylési feltételek:

Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek: (az adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve):
megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának kitöltése kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)

kötelezően csatolandó mellékletek:
- az igénylő szülő vagy nevelő szülő érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg az igénylő szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell a következő dokumentumok valamelyikének fénymásolatát: válásról szóló bírósági végzés, a nevelőszülő megbízásáról szóló hatósági döntés.

- a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának és ha rendelkezik érvényes személyazonossági igazolvánnyal, akkor annak fénymásolata is;

- a gyermek(ek) óvodai, iskolai előkészítő-, vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/tagozat/csoport tannyelvének megjelölését és a 2014/2015-ös tanévben igazolatlanul mulasztott órák számát. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2014/2015-ös tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.

A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek (az adatlapon és kitöltési útmutatón részletezve):
-megfelelően kitöltött adatlap

kötelezően csatolandó mellékletek:
- az igénylő érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata

- az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

- Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő szülő/igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül.
Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetleges felmerülő problémák gyorsabb intézése érdekében.

V. Benyújtásának módja:
Jelen felhívás alapján a 2014/2015-ös tanévre igényelhető támogatásokra 2015. március 10.-2015. április 24. közötti időszakban lehet igényelni. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2015. április 24.
Az igénylést be lehet nyújtani személyesen a CMH irodákban vagy postai úton ajánlott levél formájában

VI. Az adatlap beszerezhető:
A formanyomtatványok az előző pontban feltüntetett irodák bármelyikében, illetve a http://www.cmh.org.rs honlapról tölthetők le.

VII. Az igénylések elbírálása, a támogatás folyósítása:
A beérkezett igénylésekről a CMH ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap Bizottsága elé terjeszti.
Az igénylő szülő/igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott összegben.

Azon igénylők, akik az előző igénylési időszakokban nyitottak folyószámlát az OTP banknál, pozitív elbírálás esetén a 2015. évi időszakban is erre a számlára kapják a támogatást.
A 2015. évben először igénylőknek a pozitív elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően szükséges lesz folyószámla nyitása az OTP banknál. Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak.

További tájékoztatást kaphatnak a fentiekben feltüntetett CMH irodákban valamint Szerbiában megjelenő magyar nyelven írott és nyomtatott sajtóban és elektronikus médiában.

Az igényléssel kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségek kérhető tájékoztatás:

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA
08:00-16:00
24000 Szabadka, Ptujska 1. (Ptuji utca 1.)
Tel.: 024/552-976

ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA
07:00-15:00
25000 Zombor, Venac Petra Bojovica 13
Tel.: 025/442-910

ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA
07:00-15:00
24400 Zenta, Boska Jugovica 20/A
Tel.: 024/811-727

NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA
07:00-15:00
23000 Nagybecskerek, Petefijeva 1
Tel.: 023/510-251

ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA
07:00-15:00
21000 Újvidék, Svetozara Miletica 4
Tel.: 021/420-107

TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA
07:00-15:00
21235 Temerin, Novosadska 344 Tel.: 021 / 842 - 373