A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a "Szülőföldön magyarul" című program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2014/2015-ös tanévre.

A pályázat célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:

1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (3) bekezdésben foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:

a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2014/2015-ös tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,

b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1996. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják

c) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
azok a tanulók, akik az 1996. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Romániában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

vagy fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben folytat magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesül,

az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben.

2. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (4) bekezdésben foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:

az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Nem jogosultak:

- az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2014/2015. tanév első félévében több mint 50 igazolatlan órát hiányzott,

- az a fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2014/2015. tanév első félévében a magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,

- az az igénylő, aki az igénylést (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

- azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1.§. (3): "aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.)

- az a sajátos nevelési igényeinek megfelelő oktatásban résztvevő kiskorú, aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait,

- az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait,

- az a hallgató, aki részben sem magyar nyelven folytatja tanulmányait,

- az a hallgató, aki nem az adott államban működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - 17 200 Ft-nak megfelelő RON
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - 2800 Ft-nak megfelelő RON
A támogatás a 2014/2015-ös tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2015. évi költségvetésének "Oktatás-nevelési támogatás" előirányzatán rendelkezésre álló összege.

IV. Igénylési feltételek:

Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:
megfelelően kitöltött Adatlap; (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)

kötelezően csatolandó mellékletek:
a.) az igénylő szülő, ill. törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;

b.) Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg az igénylő szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell a következő dokumentumok valamelyikének fénymásolatát: válásról szóló bírósági végzés, a nevelőszülő megbízásáról szóló hatósági döntés.

c.) a tanuló(k)/óvodás(ok) születési anyakönyvi kivonatának, vagy személyazonosító okiratának fénymásolata;

d.) a tanuló(k)/óvodás(ok) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2014/2015- ös tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztálytanító vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2014/2015-ös tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.

e.) A moldvai magyarok magyar nyelvű oktatásban való részvétele esetében iskolalátogatást igazoló irat, vagy, amennyiben a helységben nincs hivatalos magyar nyelvű oktatás, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által kiállított, magyar nyelvű oktatásban való részvételt igazoló irat eredeti példánya.

A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:
megfelelően kitöltött adatlap;

kötelezően csatolandó mellékletek:
a.) az igénylő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;

b.) az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb intézése érdekében.

V. Benyújtásának módja:
Jelen felhívás alapján a 2014/2015-ös tanévre igényelhető támogatásokra 2015. március 10.-2015. április 24. közötti időszakban lehet igényeket benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2015. április 24.

Az igénylést jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott levél formájában 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban az alábbi címre:
U.C.D.M.R. - RMPSZ
"Szülőföldön magyarul" - Pályázati Iroda,
530300 Miercurea Ciuc/Csíkszereda,
OFICIUL POSTAL nr. 1 sz. POSTAHIVATAL
C.P. nr. 19 sz. Pf.
Jud. Harghita / Hargita megye

VI. Az adatlapok beszerezhetők:
Az Adatlapot, válaszborítékot és az Útmutatót tartalmazó igénylési csomagokat át lehet venni:

- a gyerek által látogatott oktatási intézményben (óvodában/iskolában),

- a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Területi Oktatási Központjai irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti képviselőinél, illetve
letölthetők a http://www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról.

VII. Az igénylések elbírálása, a támogatás folyósítása:
A beérkezett igénylésekről a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap Bizottsága elé terjeszti.
Az igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.

Sikeres igénylés esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott összegben az OTP Bank Románia Rt. által vezetett bankszámlákra.
Azon igénylők, akik az előző igénylési időszakokban az OTP banknál folyószámlát nyitottak és a hozzá kapcsolódó bankkártyát megkapták, pozitív elbírálás esetén a 2015. évi időszakban is erre a számlára kapják a támogatást.

A 2015. évben először igénylőknek a pozitív elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően szükséges lesz folyószámla nyitása az OTP banknál. Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak.

Az igényléssel kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, "Szülőföldön magyarul" - Pályázati Iroda,
Tel./Fax: 0266 244 450
E-mail: Wrub6Z2rjMlaW5mb0BzenVsb2ZvbGRvbm1hZ3lhcnVsLnJv