A rendelkezésre álló források teljes összege összesen: 1.500.000 RON.

A keretösszeg a beadott pályázatok mennyiségétől függően módosulhat.

A pályázat legfontosabb célkitűzései:

 • családi, hagyományos gazdaságok elősegítése
 • a foglalkoztatottság növelése, fenntartása


A támogatás formája

A támogatás formája 100 %-os, vissza nem térítendő támogatás, amelyet két összegben folyósít az alapítvány, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat benyújtási határideje: 2017. október 1 – 2017. október 20. 16:00

A kitöltött pályázati formanyomtatványt és a kapcsolódó nyilatkozatokat elektronikus formában és a mellékletek eredetijét beszkennelve az Alapítvány online felületén kell a pályázat személyes benyújtásáig feltölteni. A kitöltött pályázati formanyomtatványt és a kapcsolódó nyilatkozatokat a pályázónak személyesen, eredetiben, papír alapon kell benyújtani az Alapítvány irodájában, vagy az alapítvány képviselőjének a megadott benyújtási határidőig. Az online felületen, ill. a papíron beadott dokumentumok közötti ellentmondás esetén a papír alapon beadott, aláírt dokumentum az irányadó.

A támogatás mértéke

Egy pályázó maximum 1.575 RON / parcella összegű támogatásban részesülhet és maximum 10 ha mezőgazdasági rendeltetésű földterület telekelésére kaphat támogatást. A támogatási összeg forintban kerül meghatározásra a 2017. október 1-én érvényes forint-lej MNB középárfolyam alapján.

Pályázat intenzitása

A Pályázónak a támogatást lejben kell igényelnie és a kiutalás is lejben történik. A pályázó részére történő utalás árfolyama a Támogató bankszámlájára forintban érkező támogatási összeg lejre történő átváltása során alkalmazott banki árfolyam. Az árfolyamváltozásból eredő esetleges többletköltséget a Pályázó viseli.

A jelen pályázati felhívás támogatásai az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a „de minimis” támogatásokra való alkalmazásáról (UL L 352, 2013. 12. 24.) szóló 2013. december 18-i, 1407/201/EU bizottsági rendelet, valamint a 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján kerülnek kiosztásra. A „de minimis” szabály alapján az egy és ugyanaz a természetes személy részére kiosztott támogatás az utóbbi három pénzügyi év időszakában nem haladhatja meg a 15.000 EUR-t.

Elszámolható költségek

A következő tevékenységekhez kapcsolódó számlák számolhatók el:

 • földmérési munkálatok költségei
 • földmérési tanulmány elkészítése
 • földhivatali dokumentáció összeállítása
 • közjegyzői díjak

A szállítót a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell kiválasztani. A piaci árnak való megfelelést az Alapítvány vizsgálja: indokolatlan túlárazás esetén a támogatási összegét csökkenti, különösen nagymértékű eltérés esetén a pályázatot elutasítja.

A költségek a pályázat benyújtásának napjától számolhatók el.

Pályázó egy lehívást nyújthat be.

Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy kifizetésre várhatóan a pályázat benyújtását követően több hónappal később kerül sor és az ajánlat fenn nem tartásával kapcsolatos kockázatokat a Pályázók viselik.

Hiánypótlás a pályázati szakaszban

Az Alapítvány a beérkező pályázatokat először formai-jogosultsági ellenőrzés keretében vizsgálja. Azon pályázatok, melyek a formai-jogosultsági bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos, vagy érvénytelen jelölést kapnak. Hiányos megjelölés esetén az Alapítvány hiánypótlásra felszólító elektronikus levelet küld a pályázónak. A hiánypótlási felhívás elküldésétől számított 8 nap áll a Pályázó rendelkezésére, hogy elektronikus úton pótolja a felszólító levélben jelzett hiányosságokat. A hiányok nem teljes körű és határidőben történő pótlása esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

A pályázat elbírálásának módja

A beérkezett és befogadott pályázatokról az Alapítvány az Igazgatótanács által elfogadott Szabályzat alapján tesz döntési javaslatot, melyet a program Irányító testülete hagy jóvá. Az Alapítvány jogosult az igényelt támogatási összeg csökkentésére.

A pályázatok támogatásáról szóló döntés a pályázat beadási határidejét követő 90 napon belül várhatóan megszületik. A döntésről minden pályázó tájékoztatást kap e-mailben, valamint ezzel egyidőben az Alapítvány honlapjára is felkerül.

A pályázati dokumentáció az Alapítvány archívumában kerül tárolásra. Az Alapítvány a pályázati eljárás során a pályázó adatlapján aláírt nyilatkozattal összhangban az ott megadott adatokat szabadon felhasználja. A támogatás tényét az Alapítvány nyilvánosságra hozza.

A támogatási döntés ellen jogorvoslati kérelem az Alapítvány irodájában nyújtható be az eredmény Alapítvány honlapján történő kihirdetését követő 8 napon belül. A kifogást írásban, az Alapítvány területileg illetékes irodájában kell benyújtani.

A benyújtási határidőn túl érkezett pályázati beadványokat az Alapítvány nem veszi figyelembe.

Az Alapítvány a pályázati dokumentációt nem szolgáltatja vissza.

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéshez további dokumentumokat kérjen be a Pályázóktól.

Az Alapítvány a döntésről szóló értesítésben megnevezi a szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumokat. Amennyiben a nyertes Pályázó 8 napon belül nem ad választ az értesítésben foglalt felhívásra, úgy tekintendő, hogy lemondott a jelen pályázati felhívás pénzeszközei iránti igényéről.

Amennyiben a szerződés aláírására irányuló értesítésben megszabott határidőn belül a szerződés nem kerül megkötésre a Pályázó hibájából, elveszíti a jogát a támogatásra.

Támogatási szerződés megkötésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben a Pályázó a szükséges dokumentumokat benyújtja.

Az Alapítvány a Támogatási szerződést magyar nyelven köti meg a támogatásra jogosult Pályázókkal.

A projekt megvalósítása és elszámolás a támogatással

A Pályázó köteles a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon felhasználni és azzal elszámolni. A projekt megvalósítása a Pályázó kockázatára megkezdhető a pályázat benyújtását követően.

Amennyiben az árfolyamváltozásból kifolyólag az átutalt támogatási összeg nem fedezi a földmérési, betelekelési, valamint a földhivatali tulajdonjogot bejegyző eljárás összes költségét, úgy a különbözetet a Pályázó köteles kiegyenlíteni.

A pályázó köteles a pályázattal elnyert összeg folyósításától számított egy éven belül a teljesítés dokumentumát, azaz végleges és jogerős, 30 napnál nem régebbi földhivatali tulajdonlapot bemutatni a megpályázott terület/területek vonatkozásában. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy az addig megkapott támogatás teljes összegét az irányadó jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamattal együtt vissza kell fizetnie.

A támogatás elszámolása a következő dokumentumokat kell tartalmazza, román nyelvű dokumentum esetén a pályázó által hitelesített magyar fordítással ellátva:

 • Költségösszesítő
 • Tevékenység elvégzését igazoló számlák
 • Projekt eredményeit igazoló dokumentumok
 • A Kataszteri Hivatalhoz (OCPI) benyújtott dokumentáció iktatószámmal rendelkező másolata
 • Kifizetési bizonylatok

A Támogató helyszíni vizsgálatot tarthat a tervezett, vagy megvalósult fejlesztés tartalmát illetően.

A támogatási összeg fel nem használása, nem a szerződésben foglaltak szerinti felhasználása, illetve az elszámolás határidőn belül történő elmulasztása, valamint az elszámolás nem kielégítő volta esetén a támogatást az irányadó jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamattal együtt vissza kell fizetni.A nyertes Pályázó köteles a jelen pályázati felhívás és a támogatási szerződés által meghatározott dokumentációt 10 évig az utolsó támogatás kifizetésétől számítva megőrizni.

A pályázó köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, az ellenőrzések során az ellenőrző szervekkel együttműködni. A pályázó a pályázat beadásától számított 10 évig köteles biztosítani a Támogató által írásban meghatalmazott, illetőleg jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult személy számára azt, hogy bármikor adatbekérés vagy helyszíni ellenőrzés keretében teljes körű vizsgálatot végezzen a támogatás összegének felhasználásával kapcsolatosan.

A Pályázó vállalja, hogy a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv, vagy személy, továbbá az erre feljogosított egyéb szervek képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is – a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a teljesítés vizsgálatában – segíti, részükre megadja a projekttel összefüggő adatokra vonatkozóan, az általuk kért tartalmú tájékoztatást, beleértve a feladatok megvalósításában közreműködő teljesítési segédekkel megkötött szerződéseit és megállapodásait is.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatás ellenőrzése kiterjedhet a támogatott tevékenység megvalósítására kötött vállalkozási szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.

Egyéb információk

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a www.proeconomicaalapitvany.ro honlapon, valamint az Alapítvány irodájában térítésmentesen kaphatnak felvilágosítást.

A pályázat összeállításához külső szakértő igénybevétele nem szükséges.

A pályázati felhívás, beleértve a pályázatok benyújtási határidejét, a pályázat benyújtási határidejének lejártáig módosulhat. A módosított pályázati felhívást az Alapítvány a honlapján közzéteszi.

A pályázati felhívás és a támogatási szerződés esetleges ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

A pályázati felhívás keretében benyújtott bizonylatok és okiratok másolatai az Alapítvány tulajdonában maradnak.

Pályázhatnak

Pályázó csak Maros megye területén, a pályázati kiírás 1. Számú mellékletében felsorolt települések egyikének területén bejegyzett állandó lakcímmel rendelkező magánszemély lehet.

Egy pályázó jelen pályázati szakaszban csak egy pályázatot nyújthat be, de egy pályázati dokumentáció tartalmazhat több különálló területre vonatkozó kérelmet.

Jelen pályázat benyújtásával együtt az Alapítvány által kiírt többi pályázati felhívásra (mezőgazdasági gépek/tenyészállatok beszerzésére, valamint az egyéni vállalkozók/vállalkozások eszközbeszerzésére vonatkozó felhívások) be lehet nyújtani pályázatot.

Két pályázó azonos lakcímről, vagy ténylegesen egy háztartásból nem pályázhat. Amennyiben mégis benyújtásra kerül két pályázat, úgy mindkét pályázó kizárásra kerül.

A pályázat elbírálásának és megvalósításának idején a Pályázó számlái nem lehetnek zárolva. Amennyiben valamely számla mégis zárolásra kerül, a Pályázó 5 munkanapon belül köteles azt írásban jelenteni az Alapítvány részére.

A Pályázónak nem lehet esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása a pályázat benyújtásának pillanatában.

Pályázni csak olyan földterület betelekelésére lehet, amely a pályázati célterület határain belül fekszik.

A támogatási szerződés aláírását követően a Támogató a támogatás összegét közvetlenül a pályázónak fizeti ki. A Támogató a támogatás összegét két részletben folyósítja: a 75%-os első részletet előlegként a támogatási szerződés aláírását követően, a 25 %-os második részletet utólag, a teljesítés igazolását és az elszámolást követően.

Ha pályázó a projektet a támogatási szerződés aláírását megelőzően megvalósította, úgy a Támogató a támogatást részére egy összegben, utólag, a teljesítés igazolását és elszámolást követően folyósítja.

Ha a Pályázó a szerződés megkötésétől számított 3 éven belül elidegeníti a támogatás segítségével betelekelt földterületet, úgy a támogatás teljes összegét az irányadó jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamatával együtt vissza kell fizetnie.

Szükséges dokumentumok

 • Az Alapítvány által az online felületén közzétett, kitöltött űrlap, amely tételesen tartalmazza pályázó árajánlatok alapján számolt költségeit.
 • Pályázó román személyi igazolvány másolata.
 • A pályázat tárgyát képező földterület feletti tulajdonjogot igazoló dokumentum (mely lehet bármely, a román jogrend szerint kiállított bizonylat és emellé szükséges még az adott település önkormányzatának az igazolása is, amely igazolja, hogy a földterület a pályázó nevén szerepel a gazdasági lajstromban).
 • Az illetékes adóhatóság és a helyi önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolásai arról, hogy a Pályázónak nincsen köztartozása.
 • A számlavezető bank által kiadott, a pályázó bankszámlaszámára vonatkozó bankszámlaszám igazolás, mely igazolja, hogy a számla nincs zárolva

Bővebb információ: www.proeconomicaalapitvany.ro